Oda Görevleri

TARİF:
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Biriliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 4. maddesinde odalar şöyle tarif edilmektedir.
"Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve bu kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır."
ODA GÖREVLERİ:
5174 Sayılı Kanundaki tarif doğrultusunda Odaların görevleri de aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.
a) Meslek ahlakını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak.
b) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmi makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek.
c) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadi, ticari ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak.
d) 26 ncı maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.
e) Meslek faaliyetlerine ait konularda resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin mesleki menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.
f) Çalışma alanları içindeki ticari ve sınai örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek.
g) Üyeleri tarafından uyulması zorunlu mesleki karar almak.
h) Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak.
ı) Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak.
NOT: Deniz Ticaret Odaları ile ilgili olan j, k, l, m, n, o ve p maddeleri alınmamıştır.
r) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.
s) Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek.
t) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.
u) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
v) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.
y) Üyeleri hakkındaki tüketici şikayetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.
z) Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek.
Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde;
a) Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuvarlar kurmak veya bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme laboratuvarı kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak,
b) Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; mesleki ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek,
c) İlgililerin talebi halinde, ticari ve sınai ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak,
d) Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere katılmak,
e) Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, görevlerini de yerine getirir.
Görevler Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetler ;
Odamız da, Kanunla belirtilen bu görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacı ile sürekli hedeflerini büyütmekte, vizyonunu genişleterek daima şehrin bir adım önünde yer alarak her alanda ilimizi geleceğe taşıma gayretini göstermektedir. Çağın gereklerine uygun çağdaş ve kalite hizmetin altyapısı düzgün, modern ve her türlü donanıma sahip bir ortamda verilebileceği düşüncesinden hareketle yeni bir oda binası inşa edilmiştir. Böylelikle Bucak'ın değişen ve gelişen yüzü de dış dünyaya en güzel şekilde gösterilme hedefine ulaşılmıştır.
Odamız, üyelerinin her alandaki sorunlarıyla ilgilenerek çözümü yönünde büyük gayretler sarf etmektedir. Özellikle yatırımın iyileştirilmesi, sağlıklı bir alt yapının hazırlaması ve girişimcilerin önünün açılması için her türlü bilgi ve veriyi toplayarak devletin ilgili birimlerine iletmekte ve gerekli başvuruları gerçekleştirmektedir.
Kaliteli hizmet anlayışını yerleştirmeyi amaç edinen Oda, bunu fiiliyata geçirerek en kaliteli hizmeti en hızlı ve güvenilir şekilde üyelerine vermeye çalışmaktadır.
Artık her şeyin bilgisayarlarla yapıldığı günümüz teknolojik ortamında,Bucak'lı tacir ve sanayicinin bu ortama uyum sağlamasını ve kullanım yeteneğini artırmasını sağlamak, ihtiyaç duyabilecekleri her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşabilmelerini temin etmek amacı ile yeni ve interaktif bir web portalı yaratmıştır.
Değişen, gelişen ve büyüyen Kahramanmaraş sanayisinin yurt dışına açılması, sürekli ve kaliteli üretim yapması ve sürdürülebilir kalkınma modelini benimseyebilmesi için yurt içindeki ve yurt dışındaki değişik kurum ve kuruluşlarla ortak projeler üretilmekte ve uygulamaya geçirilmektedir. Yetişmiş ve kaliteli insan gücünü oluşturmak amacıyla MEKSA Vakfıyla, sektörlerin dışa açılmalarını ve ihracatlarının artırılmasını sağlamak ve pazarlama yönünden sıkıntılarını aşmalarını temin etmek amacıyla Alman Teknik İşbirliği Kurumu (GTZ) ile ve yeni girişimcileri desteklemek amacıyla KOSGEB ve ICC firmasıyla ortak projeler yürütülmektedir.
Diğer yandan doğal enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek, kırsal bölgelerdeki enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla "Bucak'ta Hayvansal Atıkların Değerlendirilerek Biyogaz Üretiminin Gösterilmesi" konulu proje hazırlanmış ve uygulama aşamasına getirilmiştir.
Ayrıca, ilçemizde yeni yatırım alanlarının tespit edilmesi ve yatırım çeşitliliğinin sağlanması amacıyla meyveciliğin ve tarım sektörünün önemini vurgulayıcı toplantılar yapılmakta ve danışma kurulu oluşturulmaktadır.

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017