Limited Şirketler

ŞİRKET KURULUŞU İÇİN EVRAKLAR ;
1 – ( 2 adet ) Dilekçe ( Müdürlerin Tamamı Tarafından İmzalı )
2 – ( 4 adet ) Anasözleşme Aslı ( Noter Tasdikli olabileceği gibi Ticaret Sicil Müdürlüğü huzurunda da imzalanabilir.)
3 – ( 3 adet ) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilere ait Tescil İmza Beyannamesi ( Asıl )
4 – ( 4 adet ) Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu Aslı ( Müdürler ve Muhasebeci İmzalı Kaşeli )
5 – ( 2 adet) Muhasebeci Sözleşmesi Aslı
6 – ( 3’ şer adet ) Ortaklara ve Müdürlere Ait Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh (Asıl )
7 – ( 2’şer adet ) Ortaklara ve Müdürlere Ait Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi EK-4
8 – ( 1 Adet ) Belediye Adres Tespit Yazısı ( Asıl )
9 – ( 2 Adet ) Kira Kontratı veya Tapu Senedi ( İşyeri kendisine ait ise ) (Asıl)
10 – ( 2 Adet ) Taahhütname ( Müdürlerin Tamamı Tarafından İmzalı )
11 – ( 1 Adet ) Hükmü Şahıs Kayıt Beyannamesi ( Müdürlerin Tamamı Tarafından İmzalı )
12 – (1 Adet ) Meslek Grubu Yazısı ( Müdürlerin Tamamı Tarafından İmzalı )
13 - (1 Adet ) Şirket kuruluş sermayesinin 1/4 ünün şirket adına bir banka hesabına bloke edildiğine ait yazı ve dekont Aslı
14 - ( 2 Adet ) Kurucular Beyanı (Tüm kurucular tarafından imzalanmış)
15 - ( 2 Adet ) Pay sahipleri dışından seçilen müdürlerin görevi kabul ettiklerine dair imzalı beyan belgesi,
* Limited Şirket müdürlerinin en az birinin mutlaka şirket ortağı olması zorunludur.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ :
1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Müdürler Tarafından İmzalı ve Kaşeli )
2 – ( 2 adet ) Adres Değişikliğine İlişkin Noter Tasdikli Genel Kurul Karar Sureti (2 Adet Asıl - 1 Fotokopi )
3 – ( 1 Adet ) Belediye Adres Tespit Yazısı ( Asıl )
4 – ( 2 Adet ) Kira Kontratı veya Tapu Senedi ( İşyeri kendisine ait ise ) (Asıl)
5 – ( 2 Adet ) Taahhütname (Müdürler Tarafından İmzalı )
NOT: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin eski ve yeni adresi gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir.
SERMAYE ARTTIRIMI :
1 – ( 2 adet ) Dilekçe ( Şirket Müdürlerinin Tümü Tarafından İmzalı ve Kaşeli )
2 – ( 2 adet ) Sermaye Artırımına İlişkin Noter Tasdikli Genel kurul Kararı (Yeni Metin Yazılı )
3 – ( 3 adet ) Sermaye Artırımına İlişkin Ait Tadil Metni ( Ortaklarca İmzalı ) (Eski ve Yeni Metin Yazılı ) ( Asıl )
4 – ( 2 adet ) Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi Aslı ( Asıl )
5 - (2 adet ) Tüm Müdürler tarafından imzalanmış müdürler beyanı,
7 - (1 Adet ) Artırılan nakdi sermayenin %25’inin ödendiğine dair banka dekontu.
8 - (2 Adet) Sermaye artırımının iç kaynaklardan yapılması halinde, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilançosuna bağlı olarak düzenlenen YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,
9 - (2 Adet ) Şirket sermayesi ayni sermaye konularak arttırılıyor ise;
a) Artırılan ayni sermayenin değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları,
b)Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
c) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
Not-1: Genel kurulun sermaye artışı kararından itibaren otuz gün içinde müdürlüğe başvurulması gerekmektedir.
Not-2:Sermaye olarak konulan ve tapu, gemi ve fikri mülkiyet ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların şirket adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla; Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından sermaye artırımının tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere bildirimde bulunulur.
HİSSE DEVİR
1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Müdürler Tarafından İmzalı ve Kaşeli )
2 – ( 2 adet ) Hisse Devrine İlişkin Noter Tasdikli Genel Kurul Karar Sureti ( Yeni Hisse Oluşumu Yazılı ) ( Asıl )
3 – ( 2 adet ) Noter Tarafından Düzenlenmiş Hisse Devir Sözleşmesi ( Asıl )
4 – ( 2 adet ) Noter Tarafından Onaylı Pay Defteri İlgili Sayfaları (1 Asıl - 1 Fotokopi )
5 – ( 2’ şer adet ) Yeni Giren Ortak Var ise Ait Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh
6 – ( 2 adet ) Yeni Müdür Ataması varsa Tescil İmza Beyannamesi ( Şirket unvanı adı altında ) ( Asıl )
SİGORTA ACENTELİĞİ :
1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Müdürler Tarafından İmzalı ve Kaşeli )
2 – ( 2 adet ) Sigorta Acenteliğinin Alındığına İlişkin Noter Tasdikli Genel kurul Karar Sureti ( Asıl )
3 – ( 3 Adet ) Acentelik Sözleşmesi (2 Asıl – 1 Fotokopi )
4 – ( 4 Adet ) Noter Tasdikli Acentelik Vekâletnamesi ( 2 Asıl – 2 Fotokopi )
5 – ( 1 Adet ) Daha Önce Tescil Yapılmış Sigorta Şirketlerinden Alınmış Muvafakat name ( Asıl ) veya fesihname ( Noter Tasdikli -2 Adet Asıl )
ACENTELİĞİN FESHİ
1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Müdürler Tarafından İmzalı ve Kaşeli )
2 - (4 Adet ) Noter Tasdikli acentelik sözleşmesi fesihnamesi (2 asıl - 2 fotokopi)
TASFİYEYE GİRİŞ :
1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Müdürler Tarafından İmzalı ve Kaşeli )
2 – ( 2 adet ) Tasfiyeye Geçiş ve Sebebine İlişkin Noter Tasdikli Genel kurul Karar Sureti ( Asıl )
3 – ( 2 adet ) Yetkililer Tarafından İmzalı ve Kaşeli Tasfiye Başlangıç Bilançosu ( varsa mizan) ( Asıl )
4 – ( 2 adet ) Tasfiye Memurlarına Ait Tasfiye Halinde ibaresi eklenmiş Tescil İmza Beyannamesi (1Asıl-1 Fot )
5 – ( 2’ şer adet ) Tasfiye Memurlarına Ait Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh
6 – ( 1 Adet ) Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne tasfiye başlangıç bilançosu için yatırılan damga vergisi ücretinin tahsiledildiğine ilişkin Vergi Dairesi Alındısı makbuzu Aslı
7 - ( 2 Adet ) Pay sahipleri dışından seçilen tasfiye memurlarının görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,
8 - ( 1 Adet) Alacaklılara çağrı ilan metni (3 ilan ) (Şirket yetkili tasfiye memurları tarafından imzalı).
• Sona erme, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse müdür, birden fazla müdürün bulunması halinde en az iki müdür tescil ve ilan talebinde bulunmalıdır.
• Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır.
TASFİYE SONU :
1 – ( 2 adet ) Dilekçe ( Tasfiye Memuru Tarafından İmzalı ve Kaşeli )
2 – ( 2 adet ) Tasfiyenin Sonlandığına İlişkin Noter Tasdikli Genel kurul Karar Sureti ( Asıl )
3 – ( 2 adet ) Tasfiye Memuru Tarafından İmzalı ve Kaşeli Tasfiye Sonu Bilançosu ( varsa mizan) ( Asıl )
4 – ( 1 Adet ) Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne tasfiye sonu bilançosu için yatırılan damga vergisi ücretinin tahsil edildiğine ilişkin Vergi Dairesi Alındısı makbuzu Aslı
5 - Şirket alacaklılarına yapılan çağrı ilanlarına ilişkin gazeteler,(3 İlan gazetesi)
6 - ( 2 Adet) Şirket ortaklarının Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi EK-5. (Tasfiye Memuru tarafından imzalanmış).
TASFİYEDEN VAZGEÇME :
1 – ( 2 Adet ) Dilekçe ( Tasfiye Memuru Tarafından İmzalı ve Kaşeli )
2 - (2 Adet ) Şirketin malvarlığının pay sahipleri arasında henüz dağıtılmaya başlanılmadığına ilişkin tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor,
3 - (2 Adet) Tasfiyeden vazgeçme, Müdür/Yetkili Atamasına İlişkin Noter Tasdikli Genel Kurul Karar Sureti Asıl
4 – ( 2’ şer adet ) Müdür/Yetkilisine Ait Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh
5 – ( 2 Adet ) Yetkilisine Tescil İmza Beyannamesi ) ( Asıl ) (Tasfiye halinde ibaresi olmaksızın)

İstenen Evraklar

Ad Boyut Tür Tarih
KARAR ÖRNEKLERİ Dosya Klasörü 02.11.2017
Dilekçce - DİĞER İŞLEMLER.doc 90.6 KB Microsoft Word Dosyası 07.12.2017
DİLEKÇE - KURULUŞ.doc 43.5 KB Microsoft Word Dosyası 07.12.2017
gorev_kabul.doc 24.1 KB Microsoft Word Dosyası 07.12.2017
HÜKMÜ ŞAHIS KAYIT BENYANNAMESİ (TÜZEL KİŞİ)-ŞİRKET.xls 33.8 KB Microsoft Excel Dosyası 07.12.2017
KURUCULAR BEYANI.pdf 97.5 KB PDF Dosyası 07.12.2017
Meslek Grubu Yazısı.doc 693.8 KB Microsoft Word Dosyası 07.12.2017
Müdürler Beyanı.pdf 103.5 KB PDF Dosyası 07.12.2017
NACE Kodları.xls 672.8 KB Microsoft Excel Dosyası 07.12.2017
ONBİNDE - 4.doc 29.7 KB Microsoft Word Dosyası 07.12.2017
Sigortalı İşe Giriş bildirgesi - EK-4.xls 218.6 KB Microsoft Excel Dosyası 07.12.2017
TAAHHUTNAME.doc 36.9 KB Microsoft Word Dosyası 07.12.2017
Ticaret Sicili Harcları (2013).doc 30.7 KB Microsoft Word Dosyası 07.12.2017
Ticari İşletme Rehni.doc 15.9 KB Microsoft Word Dosyası 07.12.2017
TTK - CEZALAR.pdf 83.5 KB PDF Dosyası 07.12.2017
ÖRNEK - ANASÖZLEŞME.doc 74.8 KB Microsoft Word Dosyası 07.12.2017
Ünvan Belirlenirken.doc 58.3 KB Microsoft Word Dosyası 07.12.2017
Şirket müdürler kurulu başkanı.doc 10.3 KB Microsoft Word Dosyası 07.12.2017
Şirket Ünvan Sorgulama Rehberi.doc 27.1 KB Microsoft Word Dosyası 07.12.2017
ŞİRKET KURULUŞ DİLEKÇESİ VE BİLDİRİM FORMU.doc 94.2 KB Microsoft Word Dosyası 07.12.2017
1 Klasör, 19 Dosya
Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017